Fuar; halkın alışveriş yapması, bazı alanlardaki yarışmalarını ortaya koyması, eğlenceli vakit geçirmesi için, belli zamanlarda birkaç gün veya hafta sürmek üzere düzenlenen bir çeşit panayırdır.

“Fuar” kelimesi, Lâtince “bayram” anlamına gelen “feria” kelimesinin Fransızca “foire” yolu ile dilimize geçmiş şeklidir. Bununla beraber, fuarlar, Romalılar’dan çok önceki çağlardan beri yapılmaktadır. Yalnız bunlar, daha çok, “panayır” dediğimiz cinsten fuarlardı. Bugün “fuar” deyince büyük çaptaki panayır ve sergileri anlıyoruz.

Bugünkü fuarlar, sanat, bilim ve endüstri eserlerinin halka gösterildiği büyük birer sergidir. Genel olarak, ülkelerin en büyük şehirlerinde açılır. Bunlara, çoğunlukla, birçok yabancı ülkelerin katıldığı, her ülkeden insanların gezdiği sergiler olduğundan “uluslararası fuar” da denir.

Dünya’da Fuarcılığın Doğuşu ve Gelişimi Geçmişteki ticari ve sınaî değişimlerin ortaya çıkışı yüzyılları bulurken, bilgi teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler nedeniyle günümüzde bu süre kısalmıştır. Öyle ki, yirmi yıl önceki üretim ve satış yöntemleri ile faaliyet gösteren bir işletmenin artık ayakta kalması dahi zorlaşmıştır. Ülkeler arasındaki ticari duvarların kalkması, son dönemde dünya ticaretinde büyük rekabet yaratmış ve ülkelerin birbiri ile olan alış veriş hacmi önemli ölçüde artmıştır. Ticaretin serbestleşmesi, ülkelerin önüne, dünyanın en uzak bölgelerine dahi mal ve hizmet ihraç ederek ekonomik büyüme sağlama gibi bir imkân
sunmuştur. Fuarlar, serbest ticaretin dünyamıza kazandırdığı en önemli pazarlama ve tanıtım ortamlarından biridir. Fuarlar, 20. yüzyılın son çeyreğinde yaygın olarak kullanılmaya başlamış olmasına karşın kökleri çok daha eskilere dayanır. Tüccarların bölge bölge dolaşıp alışveriş merkezleri ve pazarlarda yerel üreticilerle yüzleşmeleri ve ürün satın almaları, Eski Mısır ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde gözlenmeye başlayan bir durum olmasına karşın “Fuar” sözcüğü ilk kez ortaçağ döneminde kullanılmıştır. “Fuar” sözcüğü, Latince “Feria” kelimesinden gelir. Feria, genellikle manastır ya da kilise yakınlarında kurulan dini festivallere verilen isimdir. Benzer bir anlamı Almanca’da fuarların karşılığı olarak kullanılan “Messe” kelimesi de taşımaktadır. Latince ibadette kullanılan “Missa” kelimesinden türemiştir. Tarihte bilinen ilk fuar, Kral Dagobert tarafından Paris yakınlarındaki St. Denis banliyösünde 629 yılında kurulan “Foire de Saint Denis”dir. 18 ve 19. yüzyıllarda, sanayi devrimi ile birlikte fuarlar, malların satıldığı pazarlardan malların sadece sergilendiği ortamlara dönüşmüştür. Artık amaç, aynı ürünlerden bol miktarda getirip, onları fuar süresince satmak değil, çok çeşitli ürünlerden yalnızca birer numune sergileyerek, yapılacak alışverişin ilk adımının atılması olmuştu. Fuarcılıkta yaşanan bu devrim esnasında bu tür fuarlara Sample Fairs (örnek ya da model fuarları) denilmekteydi. Fuarlar, elektronik iletişimdeki hızlı ilerlemeye rağmen, satış ve pazarlamanın en dinamik ve efektif unsurlarından biri olarak günümüzde de gelişmeye devam etmektedir. Yüz yüze etkileşim ortamında beş duyu organının tam kapasite kullanım olanağını sunan yegâne mekanlar fuarlardır. Yazılı kaynaklar, Fransa’da 629 yılında gerçekleştirilen “Foire de Saint Denis”i dünya fuarcılık tarihinin başlangıcı olarak göstermektedir. Bu bakımdan, dünya fuarcılık tarihinde Fransa özel bir yere sahiptir. Daha sonraları 11. yüzyılda, bugünkü Düsseldorf kenti bir fuarcılık merkezi olmuş ve böylece “fuar” ile birlikte “fuar kenti” kavramı da ortaya çıkmıştır. Günümüzde, Düsseldorf ile birlikte; Hannover, Köln, Münih, Paris, Lyon, Londra, Zürih, Milano, Stockholm, İstanbul gibi kentler “fuar kenti” olarak anılmakta ve fuarcılık merkezleri olarak kabul edilmektedir. Fuarcılığın temeli Fransa kabul edilmekle birlikte, modern anlamda fuarcılığın başlangıcı 1851’de İngiltere’de düzenlenen fuar kabul edilmektedir. Günümüzdeki şekliyle ilk büyük fuar 1851 yılında Londra’da Hyde Park’ta gerçekleştirilmiştir.

İranlılar uzun zamandan beri fuar’a ilgileri var. İran’ın son yüzyıllardaki sergilerinin çoğu, ticari yapılar yolunda bulunan büyük limanların ya da büyük şehirlerin yanında yapıldı. İranlıların kervansaraylar yaratarak arttırdığı İran’ı geçen İpek Yolu gibi ticaret yolları boyunca liman ve büyük şehirler kuruldu. Akamanış hanedanındaki gücün yoğunlaşması ve Sasani döneminde gümrük ve liman düzenlemeleri ile komplikasyonların kurulmasıyla İran’da sergilerin kurulması yeni bir hal aldı. Safevi döneminde İsfahan’da sergi tarzı bir çarşı kuruldu. Qajar döneminde Abbas Mirza’nın büyük fuari İran eserlerinin sergilendiği Tebriz’de gerçekleşti, sergide Rusya ve Osmanlı ülkelerinden işadamları da yer aldı. Nasser-el-Shah Shah, Batıya ilk seyahatinde 1248 yılında AH, Avusturya’daki Viyana sergisini ziyaret etti. Sergi konusunda çok istekliydi ve İran’a döndükten sonra, Avrupalılar gibi sergiler için kalıcı bir yer yaratmaya karar verdi. İlk defa yurtdışında sergilere katılan 1851’de Londra’daki Kristal Saray’ın törenine denk geldi ve Mirza Taghi Han Amir Kabir, sektörün sahiplerini fuara katılmaya teşvik davet etti. kumaş, kilim ve el sanatları, fayans ve çeşitli meyveler sergilendi. Sergi düzenleme fikrinin gerçekleştirilmesinde ilk yararlı adım 1337’de atıldı ve sergi İtalya’daki hükümet ve sanayi sahipleri tarafından ödendi. 1343’te Uluslararası fuar Ortaklığı Anonim Şirketi’nin kuruluş kanunu kabul edildi. 1348 yılında Uluslararası Asya Sergi 33 ülkenin katılımıyla Tahran’da gerçekleştirildi. Üç Asya fuar ardından, ilk uluslararası fuar 1352’de 2000 yılına kadar düzenlenen 26. Uluslararası Ticaret Fuarı’nda Tahran’da gerçekleşti. 2000 yılına kadar 26 uluslararası ticaret fuarı düzenlendi. 2001 yılından bu yana, sergiler münhasıran düzenlendi.

Genel Fuarlar

Özellikle sanayi devriminden sonraki ilk dönemde sürekli düzenlenen ve dev boyutlara da ulaşmış fuarlardır. Genel olarak tüm tarımsal ve sanayi ürünlerinin sektörel ayrım gözetilmeksizin sergilendiği fuarlardır. “Yatay fuarlar” olarak da tanımlanan bu tip fuarlarda işlenmemiş maden cevherlerinden tarımsal ürünlere, tüketim mallarından sanayi makinelerine kadar her tür ürün bir arada sergilenirler. Genel fuarların katılımcı profili kadar ziyaretçi profili de çok çeşitli olmakta ve bu çeşitlilik bazı sorunlar doğurmaktadır. Öncelikle bu tip fuarlarda ürün çeşitliliği sunum sorunları doğurmakta, ziyaretçilerin çeşitliliği ve uzman olmayan ilgisiz kişilerin çokluğu fuardan alınacak sonucu olumsuz etkileyebilmektedir.

İhtisas Fuarları

“Dikey fuarlar” olarak da adlandırılan ihtisas fuarları, genel fuarların aksine bir ya da birkaç sektördeki ürünlerin sergilendiği fuarlardır. Örneğin, Yapı Fuarı, Kapı Fuarı, Isıtma – Soğutma Fuarı, Boya Fuarı, Catering Fuarı, Pencere Fuarı… İhtisas fuarlarının katılımcıları da sadece belirli bir sektörün aktörleri olmaktadırlar. Bu katılımcı profiline uygun olarak ziyaretçiler de genellikle fuarın düzenlendiği sektörle ilgili olan kişiler olmaktadır. İhtisas fuarları genellikle halka açık olarak düzenlenmelerine rağmen sektörle ilgili kişilerce daha çok ilgi görmektedirler. Bu durum da ihtisas fuarlarının genel fuarlara göre daha etkin olduklarını göstermektedir. Sektörlerin tüm aktörleri ihtisas fuarlarında bir araya gelmekte,
ürünleri, hizmetleri ve aktörleri tanımakta, tanışmaktadır. Adres güncellemeleri, satınalma araştırmaları, yeni bayi ve satış noktası arayışları hep ihtisas fuarlarında gerçekleşmektedir.

Endüstriye Göre İhtisaslaşmış Fuarlar

Oldukça spesifik fuarlardır. Sadece belirli bir endüstri dalına hatta alt dalına yönelik olarak düzenlenirler. Hacimleri düşük, katılımcıları da ziyaretçileri de az olmasına rağmen çok işlevseldirler. Özellikle ve sadece uzmanlara yönelik oldukları için sıradan ziyaretçilerin ilgi duymadığı fuarlardır. Bu sayede uzmanların buluştuğu bir fuar tipi olmaktadır.

Pazar Bölümüne Göre İhtisaslaşmış Fuarlar

Bu tip fuarlar genellikle perakendeciye, satış noktalarına yönelik fuarlardır. Bu fuarlarda perakende sektörünün yenilikleri tanıtılmaktadır. Hacimleri çok küçük olabilmekte ve küçük hacimli fuarlar küçük salonlar veya otellerde gerçekleştirilebilmektedirler.

Tüketici Fuarları

Hedef kitlesi bakımından genel fuarlara benzetilebilecek tüketici fuarlarına toplumun her kesiminden insanlar ilgi gösterebilmektedirler. Tüketici fuarlarında toplumun geneline yönelik ürünler sergilenmektedir. Tüketici fuarları firmaların yeni ürün tanıtımları ve satış geliştirme çabaları açısından çok faydalı olabilmektedirler. Ancak dağıtım ağını kuramamış firmalara fuar dışında dağıtım olanağı olmayacağından, bu firmaların büyük perakendeciler vasıtasıyla bu tip fuarlara katılması tavsiye edilir.

Entegre Fuarlar

Herhangi bir temel ürün veya hizmet ile ilgili bütün ürün ve yarı mamul ile hammadde, ekipman ve hizmetleri kapsayan entegre fuarlardır.

Coğrafi Bölümlendirme

Fuarlar düzenlendikleri alanlar dışında ziyaretçi ve katılımcı açısından hitap ettikleri hedef kitleye göre de sınıflandırılırlar. Buna göre fuar türleri ise şöyledir:

Bölgesel Fuarlar

Belirli ve sınırlı bir bölgeye hitap eden fuarlardır. Türkiye’de bir il ya da birkaç ili kapsayacak şekilde düzenlenen fuarlar bölgesel fuarlardır. Örneğin: Kayseri Yapı Fuarı, Denizli Tekstil Fuarı vs.

Ulusal Fuarlar

Fuarın düzenlendiği ülkenin firmaları dışında katılımcı firmanın olmadığı fuarladır. Bu fuarlara yabancı ülke firmalarının katılımına izin verilmez.

Uluslararası Fuarlar

Uluslararası fuarlar, birden çok ülkeye ait firmaların, kendi ülkelerinin tanıtımı doğrultusunda belirli bir strateji izlediği fuarlardır. Bir fuarın uluslararası nitelik kazanması için bazı şartlar gereklidir. Bu şartlardan bazıları şunlardır: Fuarın 3 yıl üst üste gerçekleşmiş olması, yabancı katılımcıların, katılımcıların tümüne oranının yüzde 15 olması, yabancı katılımcılara satılan metrekare oranının toplam metrekarenin yüzde 10’unu aşması, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yüzde 2,5’unu aşması. Bu şartlar UFI (Uluslararası Fuarlar Birliği) tarafından belirlenir

English Türk

فارسی

Logo Logo آرم
Booth size stand boyutları ابعاد غرفه
Chamber of commerce ticaret odası اتاق بازرگانی
Press Room gazeteci odası اتاق خبر نگاران
Chamber of Industry endüstriyel oda اتاق صنایع
Union sendika اتحادیه
EC(European Community) Avrupa Birliği اتحادیه اروپا
Foreign Exchange döviz ارز خارجی
Value of Money paranin değeri ارزش پول
Sponsorship sponsorluk اسپانسری
Spotting Pavyondaki ekipmanların kurulumu استقرارتجهیزات در غرفه
Literature Rack Stand veya Broşür Tabanı استند یا پایه بروشور
Exhibitor Kit katılımcı bilgisi اطلاعات غرفه دار
Letter of Credit (L/C) akreditif اعتبار نامه
Signatory imzalayıcı امضا کننده
usage geçici depo donanımı انبار موقت تجهیزات
General warehouse halka açık depo انبارهای عمومی
Bonded warehouse Gümrük deposu انبار گمرک
SISO (Society of Independent Show Organizers) Bağımsız fuar Organizatörleri Birliği انجمن برگزار کنندگان مستقل نمایشگاه
ESCA (Exposition Appointed Contractors Association) Fuar Hizmetler Müteahhitleri Birliği انجمن پیمانکاران خدماتی نمایشگاه
IAEM (International Association for Exhibition Management) Uluslararası Fuar Fuarı Yönetimi انجمن بین المللی مدیریت نمایشگاه
TSEA (Trade Show Exhibitor Association) Katılımcı forumu انجمن غرفه داران نمایشگاهی
Expiration Son Kullanma Tarihi انقضا
Visitor ziyaretçi بازدید کننده
Banner afiş بنر
Insurance Policy sigorta بیمه
Partition bölmeler پارتیشن
Panel Paneller پانل
Double Faced Panel Çift taraflı panel پانل دو طرفه
Partial Payment Faturayı ödemesi پرداخت علی الحساب
Projector projektör پروژکتور
Cash nakit پول نقد
Pre- Registration Katılımcı Ön Kayıt پیش ثبت نام
Electrical Contractor Elektrik Firması پیمانکار برق
Official Contractor Fuar Firması پیمانکار نمایشگاهی
Booth Sign İşaret standları تابلوی غرفه
Advertising reklamlar تبلیغات
Commerce Ticaret تجارت
Discount indirim تخفیف
Extend uzatmak تمدید کردن
Carpet knife Halı bıçak ağzı تیغ موکت بری
Registration – Booking Kaydol ثبت نام
On- Site Registration Evde kayıt ثبت نام در محل
Tear down – Take down Kabinleri toplamak جمع آوری غرفه
Attendance varlık حضور
Foreign Payment Order – Payment Order Döviz transferi حواله ارزی
Exhibit Newsletter fuar bülteni خبر نامه نمایشگاه
Secretariat Office sekreter ofisi دبیر خانه
Fire Exit acil çikiş kapisi در اضطراری
Freight Door Yükleme sırasında در بارگیری
Exhibitor Service Manual Promosyon Rehberi دستور العملهای غرفه دار
Show Office fuar Ofisi دفتر نمایشگاه
Decorator Moda tasarımcısı دکور ساز
Gangway koridor راهرو
Lighting Aydınlatma روشنایی، نور پردازی
Exhibit House fuar binası ساختمان نمایشگاه
International Trade Organization(ITO) Uluslararası Ticaret Örgütü سازمان تجارت بین المللی
World Trade Center(WTO) Dünya Ticaret Örgütü سازمان تجارت جهانی
Office Hours Çalışma saatleri ساعات اداری
Exhibit Hall Sergi salonu سالن نمایشگاه
Deposit mevduat سپرده
Stanchions Prefabrik sütunlar ستونهای پیش ساخته
Column sütun ستون
Platform Platform, kat سکو، کف
Syndicate sendika سندیکا
Cube Tabs Üç taraflı Elektrik سه راهی برق
Index indeks شاخص
Parent Company Ana şirket شرکت مادر
Booth Number Stand numarası شماره غرفه
Directory fuar kimliği شناسنامه نمایشگاه
Guarantee garanti ضمانت
Design Tasarım طراحی
Occupant Capacity Salon kapasitesi ظرفیت سالن
Stand stand غرفه
Schellcheme Stand Hazır stand غرفه آماده
Space Only stand Ekipmansız stand غرفه بدون تجهیزات
Panel System Panel standi غرفه بندی پانلی
Island Exhibition Ada standi غرفه جزیره ای
Corner Booth İki Köşeli standi غرفه دو نبش
Multiple Story Exhibit İki katlı stand غرفه دو طبقه
End Cap Üç taraflı stand غرفه سه بر
Peninsula Display Yarımada stand غرفه شبه جزیره ای
Exhibitor Showroom غرفه دار
Out of Office Ofis dışı saatler غیر ساعت اداری
Invoice faktör فاکتور
Space alan فضا
Public Space Kamusal alan فضای عمومی
Contract Sözleşme قرارداد
Show Rules- Exposition Rules fuar kuralları قوانین نمایشگاهی
Badge Giriş kartı کارت معرفی
Booth Personnel Personel standlari کارکنان غرفه
Exhibit Directory fuar kitabı کتاب نمایشگاهی
Fascia- Header yazıt کتیبه
Spot Light Spot ampul لامپ نور افکن
Net Square Footage Kabinin belirli alanı متراژ خاص غرفه
Applicant Başvuru sahibi متقاضی
Registration area Tescil yeri محل ثبت نام
Place & Date of Issue Basım yeri ve tarihi محل و تاریخ صدور
Freight Desk Mal kontrolünün yeri محل کنترل کالا
Poster Session Poster kurulum sitesi محل نصب پوستر
Place of Loading İndirme yeri محل بارگیری
Site kuşatma محوطه
Audience Seyirci مخاطب
Export Promotion Center Of Iran İran İhracat Geliştirme Merkezi مرکز توسعه صادرات ایران
Exhibitor Service center fuar Hizmet Merkezi مرکز خدمات نمایشگاه
Floor Manager Sorumlu salon مسئول سالن
Move-Out Tahliye için son tarih مهلت تخلیه
Move – in Ozel Pavyon için ‎son tarih مهلت غرفه آرایی
Guest ziyaretçi میهمان
Brand Name marka نام تجاری
Booth Carpet/Padding Halı kabinleri موکت غرفه
Floor Plan Salonların Haritası نقشه سالنها
Target freight Floor Plan Konum haritası نقشه محل استقرار
Layout Standların Harita ve Konumu نقشه و موقعیت غرفه ها
Booth Security- Private Security Bekçi standı نگهبان غرفه
Exhibition fuar نمایشگاه
Trade Fair Uluslararası sergi نمایشگاه بین المللی
World Fair Dünya Fuarı نمایشگاه جهانی
Regional Fair Yerel sergi نمایشگاه محلی
Blag İzinsiz giriş ورود غیر مجاز
Temporary Import Geçici giriş ورود موقت
Warehousing Charge Depolama maliyeti هزینه انبارداری
Packing Cost Ambalaj maliyeti هزینه بسته بندی
Service Charge Konaklama ücreti هزینه پذیرایی
Cost of Entry Giriş ücreti هزینه ورود
Space Rate Fuar metre kare ücreti هزینه هر متر مربع از فضای نمایشگاهی
Board heyet هیات
Board of Trade Ticaret heyeti هیات بازرگانی
Subsidy Teşvik (destekleme) یارانه(سوبسید)

International Chamber of Commerce

Trade Promotion Organization of Iran

Union of World Exhibitions

Iran Investment Ships and Projects

Small Industries Organization Information Center

Database of Exhibitions and Industry and Trade of Iran

E-government services

Iran Scientific and Industrial Research Organization

International Development Cooperation Organization

Consumer Protection Organization

Iran Investment and Investment Aid Organization

Iran Export Guarantee Fund

United Nations Development and Trade Conference

Center for Scientific Information and Documents of the country

Center for Iranian Business and Merchants Affairs

Tehran International Exhibition

Mosalla of Tehran

Tehran Milad Tower

Tehran boostan talks

Sunshine City Expo

Shiraz International Exhibition

Tabriz International Exhibition

International Exhibition of Isfahan

Mashhad International Exhibition

International Ahwaz Exhibition

Qazvin International Exhibition

Urmia International Exhibition

Ardebil International Exhibition

Alborz International Exhibition

International Ilam Exhibition

Bushehr International Exhibition

Shahrekord International Exhibition (Khorshid West)

Birjand International Exhibition

North Khorasan International Exhibition

International Exhibition (Caspian) Zanjan

Semnan International Exhibition

Zahedan International Exhibition

Qom international exhibition

Sanandaj International Exhibition

International Exhibition (South East) of Kerman

Kermanshah International Exhibition

Yasouj International Exhibition

Golestan International Exhibition

International Exhibition of Guilan

Mazandaran International Exhibition

Central International Exhibition

Bandar Abbas International Exhibition

Hamedan International Exhibition

Yazd International Exhibition

Qeshm Exhibition

Kish International Exhibition

Pishro Mobtakeran Chista

Arvin Trejarat Miane

Ava ebtekar Mahsima

Avaye Movafagh

Asia Pasargad Khavarmiane

Arka Hamayesh Pars

Ayande Andshan Radina

Arivin Mehr Fajr

Iran Chamber of commerce

Alvand Kian Khalije Fars

Irsa namaye pars

Banian Omid fair co.

Banian omide fardaye roshan

Tehran international Exhibition and trading

Idro trading co.

Parsian modiriate pooya negar

Palar Samaneh

Pishbaran sanaat Raymond

Pooya system irman

Fipco

Tejarat va ettelaat(ITG)

Benis diba

Rooydad Asa

Tavan madar

Nikravesh

Orasia navid

Tejarat nama exir

Farhang mehrpad

Jame jam jet pars

Haghighat mehr raya

Khazar orasia

Tech market services corridor

Pars Karen

Mabna rokhdad Afarin

Meshkat tejarat Yas

Dorsa Naghsh

Darvaze Tejarat Farasoo

Rahkar tejarat Modiriate Koosha

Roshan Rooz

Same Pad Novin

Saya namaye Parsian

Cooperative Development and Supply of Food and Agriculture Industries

Saha Toosa

Yasin mehrvarzan javan

Iranian Household Appliances Association

Persian Show industry

Nama Asia

Fraz Saze Mazand

Fadad Sayal chahar fasl

Daryayi Iranian

Mani tadbir saze

Spentas Kish Exhibition

Milad mobtaker Shargh

Milade Nour

Nashr avaran Eghtesad sabz

Nika Shayestegan tis

Namanegar

Avin afraz

Khorshid fair co.

Navaye chakame

Nojan rad

Namagaran Persian

Hadish kish

Hatef shahr

Hamayeshgaran sam