تقدیرنامه ششمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستقلات

تقدیرنامه ششمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستقلات

دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

تقدیرنامه برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

تقدیرنامه برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

لوح سپاس برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

لوح سپاس برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داندانپزشکی و صنایع وابسته مشهد

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داندانپزشکی و صنایع وابسته مشهد

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

لوح سپاس دوره تخصصی مدیریت نمایشگاهی

لوح سپاس دوره تخصصی مدیریت نمایشگاهی

لوح سپاس دوره تخصصی مدیریت پیشرفته نمایشگاهی

لوح سپاس دوره تخصصی مدیریت پیشرفته نمایشگاهی

لوح سپاس سمینار مدیریت نمایشگاهی

لوح سپاس سمینار مدیریت نمایشگاهی

لوح سپاس برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات

لوح سپاس برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

پذیرش هیئت عالی رتبه تجاری فرانسه و برگزاری همایش تجاری بازاریابی و سرمایه گذاری

پذیرش هیئت عالی رتبه تجاری فرانسه و برگزاری همایش تجاری بازاریابی و سرمایه گذاری

تقدیرنامه کنفرانس بین المللی برند

تقدیرنامه کنفرانس بین المللی برند

حمایت از تیم ملی فلوربال دانش آموزی در سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان

حمایت از تیم ملی فلوربال دانش آموزی در سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان

تقدیرنامه برگزاری اولین نمایشگاه کیفیت و استاندارد

تقدیرنامه برگزاری اولین نمایشگاه کیفیت و استاندارد

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و بهداشتی تبریز

لوح تقدیر تجهیزات پزشکی

لوح تقدیر تجهیزات پزشکی