شرکت نمایشگاهی چیستا

نمایشگاه وودکس تهران 92

نمایشگاه وودکس تهران 94

نمایشگاه وودکس تبریز 95

نمایشگاه وودکس اصفهان 95

نمایشگاه لوله و اتصالات

نمایشگاه معدن