عنوان نمایشگاه

هفتمین نمایشگاه طراحی داخلی، مبلمان و صنایع چوب عمان

7th interior design furnishing expo (idf Oman)

تاریخ برگزاری

22 الی 24 بهمن ماه 1398

11-13 February 2020

محل برگزاری

مرکز همایش ها و نمایشگاه های عمان – مسقط

Oman Convention & Exhibition Center

نوع نمایشگاه

بین المللی – تخصصی

International – Specialized

ساعات بازدید

2 الی 10

2 PM – 10 PM

برنامه های جانبی

همزمان با سه نمایشگاه

آشپزخانه و حمام
سنگ کاشی
روشنایی

اشابلشنتاسبل
تا برگزاری
هفتمین نمایشگاه طراحی داخلی، مبلمان و صنایع چوب عمان
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ، مبلمان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب عمان

عمان با بیش از 140 کشور جهان روابط دارد و عضو بیش از 105سازمان منطقه‎ای و بین‎المللی (سازمان ملل،WTO ، FTA  توافق نامه تجارت آزاد، GCC  ) شورای همکاری خلیج فارس) و GAFTA )منطقه تجارت آزاد عربی بزرگ) است.

یکی از ابتکارات دولت طرح تنوع اقتصادی آن است، که در ساخت بخش غیر نفتی به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بخش های غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی متمرکز است. در حال حاضر ساخت، تولیدی، بهداشت و درمان و گردشگری به عنوان بخش های سرمایه گذاری مورد هدف قرار گرفته است.

عمان یکی از معدود کشورهای جهان است که ایده آل برای سرمایه گذاری بلند مدت با توجه به موارد ذیل می باشد:

 • زیرساخت های مدرن

 • یک پایگاه صنعتی قوی

 • یک محیط سرمایه گذاری لیبرال

 • یک دولت با ثبات و حاکمیت شفاف شرکت

 • حضور موسساتی که از سرمایه گذاران محافظت کرده و از دسترسی آنها به بازار اطمینان حاصل می کند

 • قوانین و مقررات تشویقی

 • عمان دارای چارچوب قانون تجارت مدرن است که نقش مهمی در کمک به جذب شرکت های خارجی ، سرمایه و دانش دارد.ورود آن به چندین توافق نامه تجارت بین‎الملل باعث شده است تا سیستم حقوقی این کشور با سرمایه‎گذاری دوستانه باشد.

 • عمان نقش فعالی در امور منطقه‎ای و خارجی دارد.سیاست خارجی این کشور مبتنی بر مشارکت و گفتگو، صلح ، هماهنگی و همکاری نزدیک بین‎ملل است.

 • در فهرست رقابت جهانی، در بین 144 کشور جهان رتبه 46 را دارد.

پیشرفت پایدار عمان در بخش ساخت و ساز و املاك و مستغلات، شاهد راه اندازى پروژه هاى تجارى، مسکونى و گردشگرى متعددى بوده است، از این رو تقاضا براى طراحى داخلى و فضاى باز ، دکوراسیون ، مبلمان ، کاشى و سنگ ، آشپزخانه و حمام و محصول روشنایى ایجاد شده است.

هدف اصلى این رویداد نمایش جدیدترین و منحصر به فردترین فناورى ها ، استفاده از مواد و رویکردهاى خلاقانه در طراحى داخلى است.  این نمایشگاه با جمع کردن تمام شرکتهاى پیشرو در این صنعت زیر یک سقف، به تحقق تقاضاى فزاینده کمک کرده است، بنابراین آن را به عنوان”بازار بزرگ منحصر به فرد”نامگذارى می‎کنیم. افراد حرفه‎اى از بخش هاى خصوصى و دولتى ، مقامات دولتى ، متخصصین، وى آى پى، طراحان داخلى، معماران و تصمیم‎گیرندگان کلیدى همه در دسترس شبکه بودند ، در مورد محصولات جدید و انجام معاملات تجارى با هم مذاکره داشتند.

ﭼﺮا باید در نمایشگاه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ

 • ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

 • دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺷﺮك را اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﺎری خود را ﺑﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 • از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

 • ﺑﺮاى ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎى ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮى ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﻰ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

 • ﻣﺸﺘﺮى ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد و وﻓﺎدارى ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى اﯾﻤﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

 • از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ داﺧﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ‎.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

 • ﻣﻌﻤﺎران

 • ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن / ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ / ﻣﺸﺎوران رﺋﯿﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن / ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ

 • ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وزارت ﺗﺠﺎرت و و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼك ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازى

 • ﻃﺮاﺣﺎن داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ، ﻣﻌﻤﺎران ﺷﻬﺮﺳﺎزى، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﻮﻟﯿﺪ‎ﮐﻨﻨﺪه

 • ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺪارﮐﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‎ﮔﺬاران / ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻠﮏ/ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ

 • ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺘﻮران

 • ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت

 • ﺑﺨﺶ ورزش

 • ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن/ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

 • ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺷﻬﺮى